علم و دانش 483

کدام اندامک در بدن انسان وجود ندارد

پاسخ — کلروپلاست

طراح سوال — Atiyeh m.k