علم و دانش 16

انحراف محوری سیاره زمین چند درجه است

پاسخ — 23.5

طراح سوال — Teezhoosh