علم و دانش 325

مولکول آب چند اتم هیدروژن دارد

پاسخ — 2

طراح سوال — شادمهر پلنگ