از نظر تالس عنصر سازنده ی جهان هستی چیست

طلایی 184

از نظر تالس عنصر سازنده ی جهان هستی چیست

پاسخ — آب

طراح سوال — Quizofkings