علم و دانش 324

بدن ما برای ساختن هموگلوبین به چه یونی نیاز دارد

پاسخ — آهن

طراح سوال — smahps