کدام یک از اجزای سلول حیوانی نیست

علم و دانش 1140

کدام یک از اجزای سلول حیوانی نیست

پاسخ — دیواره ی سلولی                      گزینه های غلط (واکوئل لیزوزومی.هستک.میتوکندری)

طراح سوال — Damselflies