علم و دانش 442

هر یک کیلومتر چند سانتی متر است

پاسخ — 100000

طراح سوال — mr_shahbazi61