کار کدام یک از المان های مداری زیر به ترتیب ذخیره ولتاژ و جریان است