سنگ های آذرین بیرونی در کدام ناحیه بیشتر یافت می شوند

علم و دانش 739

سنگ های آذرین بیرونی در کدام ناحیه بیشتر یافت می شوند

پاسخ — نزدیک آتشفشان ها

طراح سوال — ShahaabBM