علم و دانش 362

کدام هورمون در بدن بانوان بیشتر ترشح میشود

پاسخ — استروژن

طراح سوال — samira.banoo60