علم و دانش 150

بالا رفتن تعداد گلبول سفید خون عموما نشانه ی چیست

پاسخ — عفونت

طراح سوال — aaaatefe