علم و دانش 300

نام پنجمین سیاره منظومه شمسی

پاسخ — هرمز

طراح سوال — heliaaang