کدام یک از سیارات گازی در منظومه شمسی نمیباشد

علم و دانش 813

کدام یک از سیارات گازی در منظومه شمسی نمیباشد

پاسخ — ناهید

طراح سوال — سیدداریوش