کدامیک جزو گروه فلزات قلیایی نیست

علم و دانش 1115

کدامیک جزو گروه فلزات قلیایی نیست

پاسخ — ژرمانیوم                      گزینه های غلط (سزیم.سدیم.فرانسیم)

طراح سوال — سعید.بوجاری.صفت