علم و دانش 92

برای جابجایی سیال از یک نقطه به نقطه دیگر از … استفاده می شود

پاسخ — پمپ

طراح سوال — علیو