کدام هورمون برای نرمی موها و لطافت دست ها در بدن انسان ها مورد استفاده قرار میگیرد