کدام سلول زیر هسته ندارد

علم و دانش 1137

کدام سلول زیر هسته ندارد

پاسخ — آریتروسیت ها                      گزینه های غلط (نورون ها.بازوفیل ها.سلول های ماهیچه ای)

طراح سوال — reyhane__96