دستگاه دیالیز برای جداسازی چه موادی است

علم و دانش 1142

دستگاه دیالیز برای جداسازی چه موادی است

پاسخ — نمک ها و مواد اضافه از خون

طراح سوال — Elaheh1381