کدام یک از قسمت های مغز در یادگیری نقش دارند

علم و دانش 950

کدام یک از قسمت های مغز در یادگیری نقش دارند

پاسخ — دستگاه لیمبیک/مخ

طراح سوال — MAMADMAHDICR7