علم و دانش 404

واحد یا یکای بار الکتریکی در SI

پاسخ — کولن

طراح سوال — ملوان بندر انزلی