کدام مزه ها جزو حس چشایی نیست

علم و دانش 1075

کدام مزه ها جزو حس چشایی نیست

پاسخ — تندی                      گزینه های غلط (تلخی.شوری.شیرینی)

طراح سوال — SaSadaf