علم و دانش 172

چه کسی برای اولین بار تئوری مدرن اتمی را در اوایل قرن 19 بیان کرد

پاسخ — جان دالتون

طراح سوال — ندارد