علم و دانش 295

جرم زمین چند برابر ماه است

پاسخ — 81 برابر

طراح سوال — roza.93