کدام نوع میکروارگانیسم باعث انتقال بیماری دیفتری میشود