دوره ششم جدول تناوبی عناصر شامل … عنصر است

علم و دانش 1253

دوره ششم جدول تناوبی عناصر شامل … عنصر است

پاسخ — 32

طراح سوال — reza.moshtagh