کدام حیوان سیستم گردش خون (سیستم عروقی) ندارد

علم و دانش 993

کدام حیوان سیستم گردش خون (سیستم عروقی) ندارد

پاسخ — کوسه                      گزینه های غلط (جغد.مار.خرس قطبی)

طراح سوال — azghar