انتقال دهنده های عصبی پیک هایی هستند که

علم و دانش 996

انتقال دهنده های عصبی پیک هایی هستند که

پاسخ — سریع عمل میکنند و عمر کوتاه دارند

طراح سوال — p.gh_p.j