علم و دانش 252

آنزیمی در معده نوزادان که سبب هضم شیر میشود

پاسخ — رنین

طراح سوال — niki2020