کدام یک از عوامل زیر باعث تقویت خاصیت مغناطیسی آهنربای الکتریکی نمیشود

علم و دانش 955

کدام یک از عوامل زیر باعث تقویت خاصیت مغناطیسی آهنربای الکتریکی نمیشود

پاسخ — کاهش ضخامت سیم آهنربای الکتریکی              گزینه های غلط (افزایش تعداد دور سیم پیچ.افزایش شدت جریان عبوری از آن.قرار دادن یک هسته آهنی در وسط آن)

طراح سوال — iiicopse