علم و دانش 426

به افزایش تعداد گلبول های قرمز و سفید چه میگویند

پاسخ — پلی سیتمی

طراح سوال — .H@NI.H.M