بیماری … یک بیماری ژنتیکی نیست

علم و دانش 1076

بیماری … یک بیماری ژنتیکی نیست

پاسخ — ابولا                      گزینه های غلط (زالی.هانتینگتون.تالاسمی)

طراح سوال — sadeq.ru