علم و دانش 131

انقراض دایناسورها به چند میلیون سال پیش بر می گردد

پاسخ — 65

طراح سوال — hesamj98