در صورت موجود نبودن کدام یک از گزینه های زیر سوختن ناقص میباشد

علم و دانش 1195

در صورت موجود نبودن کدام یک از گزینه های زیر سوختن ناقص میباشد

پاسخ — اکسیژن

طراح سوال — kamyak1381