کدام یک هورمون ترشح نمی کند

علم و دانش 1198

کدام یک هورمون ترشح نمی کند

پاسخ — طحال                      گزینه های غلط (هیپوفیز.تیروئید.پانکراس)

طراح سوال — Nasrin.Azizi