جهت اندازه گیری شدت جریان الکتریکی از چه وسیله ای استفاده میشود

علم و دانش 1216

جهت اندازه گیری شدت جریان الکتریکی از چه وسیله ای استفاده میشود

پاسخ — آمپرمتر

طراح سوال — r.kh8846