علم و دانش 214

کدام یک از موجودات زیر زنده نیست

پاسخ — ویروس ها

طراح سوال — miss_s.a_