علم و دانش 315

اندازه حرکت یا تکانه برابر با کدام گزینه است

پاسخ — جرم ضربدر سرعت

طراح سوال — eqengineer