علم و دانش 448

تصویر در افراد نزدیک بین و دور بین به ترتیب در کجا تشکیل میشود

پاسخ — جلوی شبکیه.پشت شبکیه

طراح سوال — mr.immunol