علم و دانش 153

متیل نارنجی در محیط بازی چه رنگ است

پاسخ — زرد

طراح سوال — asal.gh85