علم و دانش 319

کدام دانشمند توانست برای اولین بار قطر هسته اتم طلا را بدست آورد

پاسخ — رادرفورد

طراح سوال — Thejoker1300