علم و دانش 333

وظیفه تولید پادتن به عهده کدام سلول است

پاسخ — لنفوسیت B

طراح سوال — محیا 1363