علم و دانش 213

غده هیپوتالاموس در کدام یک از اعضای بدن قرار دارد

پاسخ — مغز

طراح سوال — mohsentattoo028