علم و دانش 470

کدام ناقل مالاریا میباشد

پاسخ — پشه آنوفل

طراح سوال — milad71ir