علم و دانش 184

در رادیولوژی از چه پرتویی استفاده می شود

پاسخ — ایکس

طراح سوال — S6a6d6egh