علم و دانش 398

در ترمودینامیک p نشان دهنده ی کدام کمیت است

پاسخ — فشار

طراح سوال — Hossein-1200