علم و دانش 182

برگ درختان برای عمل فتوسنتز کدام نور را بیشتر جذب میکند

پاسخ — آبی

طراح سوال — .TM.BAX.