کربن 14 که برای تعیین سن در باستان شناسی و زمین شناسی به کار می رود توسط چه کسی کشف شد

طلایی 179

کربن 14 که برای تعیین سن در باستان شناسی و زمین شناسی به کار می رود توسط چه کسی کشف شد

پاسخ — مارتین کامن

طراح سوال — Quizofkings