علم و دانش 286

نام دیگر ازت در جدول تناوبی

پاسخ — نیتروژن

طراح سوال — امید555