علم و دانش 200

پوسیدن برگ درختان جزء کدامیک از تغییر حالت های مواد به حساب می آید

پاسخ — تغییر شیمیایی کند

طراح سوال — Fareghy Amir