علم و دانش 452

در بیماری فنیل آلانینمی فنیل آلانین به چه پروتئینی تبدیل نمی شود

پاسخ — تیروزین

طراح سوال — (:R@\/\/!N